logo joviat

Cicle Superior en Ramaderia i assistència en sanitat animal (LOE)

Contacte família:

Dades de l'alumne/a:

Escrigui només les 3 primeres lletres:*   V P M I L M   
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals LOPDGDD, us informem que Dorca Petit S.L., amb CIF B61916128, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Aquestes dades seran cedides a Fundació Joviat, amb CIF G60374022 amb el motiu de gestionar les dades personals legítimes de centre educatiu de l'alumnat dels cursos de Joviat Les Tanques. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat Les Tanques, Camí Tanques 70 de Viladecans. Podeu consultar la nostra política de privacitat a https://www.joviatlestanques.com/politica-de-privacitat/